LH Series | AMADA ORII (THAILAND) official corporate site

ซีรีส์ LH สามารถใช้งานได้หลากหลาย จึงมักนำไปใช้กับระบบจัดการเหล็กม้วนที่มีความหนาของชิ้นงานต่ำกว่า 3.2 mm มีหลายรุ่นให้เลือกตามความต้องการใช้งาน

ซีรีส์ LHの写真

รุ่น จำนวนโรลเลอร์สำหรับดัดตรง โรลเลอร์สำหรับดัดตรงแบบเปิด โรลเลอร์สำรอง ประสิทธิภาพการดัดตรง
LHC..A ด้านบน 3 / ด้านล่าง 4 03~3.2
LHD..B ด้านบน 3 / ด้านล่าง 4
LHJ..A
LHJ..B
ด้านบน 3 / ด้านล่าง 4
LHH..A
LHH..B
ด้านบน 4/ ด้านล่าง 5
LHQ..B ด้านบน 4/ ด้านล่าง 5
LHG..B ด้านบน 6 / ด้านล่าง 7

รุ่น ความกว้างของชิ้นงาน(mm) ความกว้างของชิ้นงาน (mm)
0.3~0.8 1.0 1.2 1.6 1.8 2.0 2.3 2.8 3.2
LHC03A
LHJ03A
~300 300
LHC05A
LHJ05A
~500 500 471 407 340 270 232
LHC06A
LHJ06A
~600 600 482 414 364 310 248 214
LHC08A
LHJ08A
~800 800 740 576 408 357 317 272 221 192
LHH03A
LHQ03A
~300 300 297 227
LHH05A
LHQ03A
~500 500 471 407 340 270 227
LHH06A
LHQ06A
~600 600 482 414 364 310 248 214
LHH08A
LHQ08A
~800 600 740 576 408 357 317 272 221 192

รุ่น ความกว้างของชิ้นงาน (mm)
0.3(0.5)~0.6 0.8 1.0 1.2 1.6 1.8 2.0 2.3 2.8 3.2
LHD..B
LHJ..B
1,600 1,409 1,019 890 775 586 396 303
LHQ..B 1,600 1,450 1,140 930 670 590 520 440 300 230
LHG..B 1,600 1,350 760 600 490 370 250 190
LHH..B 800 582 440 297 227
E-Catalog DownLoad