MU/MT/MD Series | AMADA ORII (THAILAND) official corporate site

เลือกการเพิ่มขนาดแกนหมุนเป็นแบบแมนวลหรือนิวเมติกได้หลากหลายรูปแบบ ตามความกว้างและน้ำหนักของเหล็กม้วน

ซีรีส์ MU / MT / MDの写真

*1 รุ่น ความกว้างของชิ้นงาน (mm) น้ำหนักเหล็กม้วน(kg) มอเตอร์ (kW) การเพิ่มขนาดแกนหมุน เส้นผ่าศูนย์กลางด้านในของเหล็กม้วน (mm) เส้นผ่านศูนย์กลางด้านนอกสูงสุดของเหล็กม้วน (mm)
MU-03TA ~300 ~500 แมนวล 508 930
MU-05TA ~500 ~300
MU-03TC ~300 ~500 0.2、0.4
MU-05TC ~500 ~300
*1 รุ่น ความกว้างของชิ้นงาน(mm) น้ำหนักเหล็กม้วน (kg) มอเตอร์ (kW) การเพิ่มขนาดแกนหมุน เส้นผ่าศูนย์กลางด้านในของเหล็กม้วน (mm) เส้นผ่านศูนย์กลางด้านนอกสูงสุดของเหล็กม้วน (mm)
MT-03TA ~300 ~1,500 แมนวล 508 1,200
MT-05TA ~500 ~1,100
MT-03AA ~300 ~1,200 นิวเมติก
MT-05AA ~500 ~1,100
MT-03TC ~300 ~1,500 0.2、 0.4、 0.75

แมนวล
MT-05TC ~500 ~1,100
MT-03AC ~300 ~1,200 นิวเมติก
MT-05AC ~500 ~1,100
*1รุ่น ความกว้างของชิ้นงาน (mm) น้ำหนักเหล็กม้วน(kg) มอเตอร์(kW) การเพิ่มขนาดแกนหมุน/th>

เส้นผ่าศูนย์กลางด้านในของเหล็กม้วน (mm) เส้นผ่านศูนย์กลางด้านนอกสูงสุดของเหล็กม้วน (mm)
MD-03TA ~300 ~2,500 แมนวล 508 1,200
MD-05TA ~500 ~2,000
MD-03AA ~300 ~2,000 นิวเมติก
MD-05AA ~500 ~2,000
MD-03TC ~300 ~2,500 0.2、 0.4、 0.75

แมนวล
MD-05TC ~500 ~2,000
MD-03AC ~300 ~2,000 นิวเมติก
MD-05AC ~500 ~2,000

*1 (-) เดี่ยว, (W) หัวคู่

รุ่น การเพิ่มขนาดแกนหมุน เส้นผ่านศูนย์กลางด้านนอกสูงสุดของเหล็กม้วน (mm) น้ำหนักเหล็กม้วน (kg)
ความกว้างสูงสุดของชิ้นงาน(mm)
แมนวล นิวเมติก ไฮดรอลิก เส้นผ่านศูนย์ของการเพิ่มขนาด (mm) 300 400 500 600 800 1,000 1,300 1,500
MU-**T 280~520 930 500 300
MUW**T 280~520 500 300
รุ่น การเพิ่มขนาดแกนหมุน เส้นผ่านศูนย์กลางด้านนอกสูงสุดของเหล็กม้วน (mm) น้ำหนักเหล็กม้วน(kg)
ความกว้างสูงสุดของชิ้นงาน(mm)
แมนวล นิวเมติก ไฮดรอลิก เส้นผ่านศูนย์ของการเพิ่มขนาด (mm) 300 400 500 600 800 1,000 1,300 1,500
MT-**T 420~520 1,200 1,500 1,100
MT-**A 445~510 1,200 1,100
MTW-**T 420~520 1,500 1,100
MTW-**A 445~510 1,200 1,100

      

รุ่น การเพิ่มขนาดแกนหมุน เส้นผ่านศูนย์กลางด้านนอกสูงสุดของเหล็กม้วน(mm) น้ำหนักเหล็กม้วน(kg)
ความกว้างสูงสุดของชิ้นงาน(mm)
แมนวล นิวเมติก ไฮดรอลิก เส้นผ่านศูนย์ของการเพิ่มขนาด (mm) 300 400 500 600 800 1,000 1,300 1,500
MD-**T 430~520 1,200 2,500 2,000
MD-**A 435~510 2,000 2,000
MDW-**T 430~520 2,000 1,500
MDW-**A 435~510 2,000 1,500
E-Catalog DownLoad